Kronen en bruggen zijn een duurzame vervanging voor zwaargevulde tanden of kiezen. Kronen zijn primair bedoeld om zwakke tanden of kiezen een verlengde levensduur geven.

Tandartsenpraktijk Hoogeloon, gevestigd aan Hoofdstraat 54 5528 AK Hoogeloon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.tandartsenpraktijkhoogeloon.nl
Hoofdstraat 54 5528 AK Hoogeloon
0497 682 231

Bart Stillaert is de Functionaris Gegevensbescherming van Tandartsenpraktijk Hoogeloon Hij/zij is te bereiken via info@tandartsenpraktijkhoogeloon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tandartsenpraktijk Hoogeloon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tandartsenpraktijk Hoogeloon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tandartsenpraktijkhoogeloon.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tandartsenpraktijk Hoogeloon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Tandartsenpraktijk Hoogeloon neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandartsenpraktijk Hoogeloon) tussen zit. Tandartsenpraktijk Hoogeloon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Simplex, Vecozo

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tandartsenpraktijk Hoogeloon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia >
Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden Tandartsenpraktijk Hoogeloon deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tandartsenpraktijk Hoogeloon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt
Tandartsenpraktijk Hoogeloon uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie
waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tandartsenpraktijk Hoogeloon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tandartsenpraktijk Hoogeloon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar i nfo@tandartsenpraktijkhoogeloon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tandartsenpraktijk Hoogeloon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tandartsenpraktijk Hoogeloon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@tandartsenpraktijkhoogeloon.nl

HUISREGELS

  • Iedere bezoeker dient zich aan de balie te kunnen legitimeren
  • Zijn er wijzigingen in uw adres- of verzekeringsgegevens? Geef deze dan direct ook aan ons door tijdens uw eerstvolgende bezoek, maar liever nog direct via de telefoon 0497-682231 of e-mail info@tandartsenpraktijkhoogeloon.nl

  • Heeft u een afspraak, maar kunt u niet komen? Laat het ons uiterlijk één werkdag (24 uur) van te voren weten. Zegt u niet op tijd af dan kunnen we kosten in rekening brengen. Dit zullen wij niet doen in geval van overmacht. Het is aan de medewerkers van de praktijk om te bepalen wanneer het overmacht is.

EERSTE BEZOEK BIJ TANDARTSENPRAKTIJK HOOGELOON?

HUISREGELS

  • Iedere bezoeker dient zich aan de balie te kunnen legitimeren
  • Zijn er wijzigingen in uw adres- of verzekeringsgegevens? Geef deze dan direct ook aan ons door tijdens uw eerstvolgende bezoek, maar liever nog direct via de telefoon 0497-682231 of e-mail info@tandartsenpraktijkhoogeloon.nl

  • Heeft u een afspraak, maar kunt u niet komen? Laat het ons uiterlijk één werkdag (24 uur) van te voren weten. Zegt u niet op tijd af dan kunnen we kosten in rekening brengen. Dit zullen wij niet doen in geval van overmacht. Het is aan de medewerkers van de praktijk om te bepalen wanneer het overmacht is.

EERSTE BEZOEK BIJ TANDARTSENPRAKTIJK HOOGELOON?

SPOED?

Bel in geval van spoed (hevige pijn of nabloedingen) tijdens of buiten kantooruren